On Sale At carinfuture.com!

Samanid Ae


Z-327b Tahirid, scarce dynasty, Shash mint, AH241 AE Fals & Samanid & Abbasid

$21.00


5061 Samanid AE Fals Bukhara 354 AH Monsur b Nuh. Coin

$34.99


Samanid Nuh III 976-97 AD AE Fals Balkh, AH (3)68

$12.00


Samanid AE fals, Shash 233 AH, Yahya b. Asad + Tahir b. Abd Allah. (D756)

$8.00


SAMANID: NASR I B. AHMAD; AE FALS, MINT OF SAMARQAND, AH 272, RARE!

$75.00


SAMANID: Nasr II b. Ahmad, AE Fals, Mint of Samarqand, AH 305, Scarce!

$35.00


SAMANID: Ismail I b. Ahmad, AE fals, Mint of Samarqand, AH 281, Scarce Bold

$95.00


SAMANID: Ismail I b. Ahmad, AE fals, Mint of Samarqand, AH 280, Scarce Nice!

$90.00


SAMANID: Yaqub b. Ahmad ; AE fals, Mint of al-Shash, AH 265, RR Superb!

$195.00


SAMANID: Nasr I b. Ahmad; AE fals, Mint of al-Shash, AH 254, FULL STRIKE, RARE!

$110.00


SAMANID: Yaqub b. Ahmad ; AE fals, Mint of al-Shash, AH 265, Superb RR!

$150.00


SAMANID: Nuh II b. Nasr, AE fals, Mint of Bukhara, AH 333, RR & Superb!

$175.00


SAMANID: Nasr I b. Ahmad; AE fals, Mint of Samarqand, AH 256, RARE!

$75.00


SAMANID: Ahmad I b. Asad, AE fals, Mint of Samarqand, AH 244, RARE!

$75.00